Algemene voorwaarden

Datum: d.d. 9 juni 2020, 10:06 uur

Nummer: 2019.001

Artikel 1. Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden van Purus B.V. (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op   alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met Purus B.V., gevestigd teOuderkerk aan den IJssel, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24352393 (hierna te noemen:“Purus”), betreffende – maar niet beperkt tot – het reinigen van lucht- en waterinstallaties, voor zover door Purus en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze AlgemeneVoorwaarden is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de wederpartij van Purus (hierna te noemen: “de Wederpartij”) mochten worden gebruikt of waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen Purus slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door Purus uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Purus heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook zullen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Purus zal daarbij de redelijke belangen van de Wederpartij in acht nemen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht.

1.4 Waar in de Algemene Voorwaarden de eis van schriftelijkheid wordt gesteld, wordt daaronder tevens verstaan berichtgeving en vastlegging via de moderne elektronische communicatiemiddelen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Purus zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Een begroting, prijsopgaaf en/of aanbieding is geldig tot en met de daarin genoemde vervaldatum.

2.2 Bij samengestelde aanbiedingen van Purus bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Een overeenkomst tussen Purus en de Wederpartij komt eerst tot stand:

 1. door een schriftelijke orderbevestiging van Purus;
 2. door een schriftelijke acceptatie door de Wederpartij van een begroting, prijsopgaaf en/of aanbieding van Purus binnen de daarin genoemde vervaltermijn;
 3. doordat Purus met de uitvoering van de opdracht is begonnen;
 4. indien Purus op enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te (zullen) beginnen;

2.4 Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst tussen Purus en de Wederpartij is eerst van kracht nadat Purus deze aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Purus houdt zich zoveel mogelijk aan de in de overeenkomst genoemde (leverings)termijnen, doch Purus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een overschrijding van de levertijd en overschrijding daarvan geeft de Wederpartij dan ook geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ingeval Purus de opdracht niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij, onder vermelding van de termijn waarin zij verwacht de opdracht te kunnen uitvoeren.

2.6 Alle opgaven van getallen, maten en/of andere aanduidingen van goederen en/of diensten worden met zorg gedaan, doch Purus garandeert niet, dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen. Door Purus of door de leveranciers van Purus verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten Purus niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten, aanduidingen of technische details.

Artikel 3. Prijzen/honorarium

3.1 Alle prijzen zijn exclusief kosten van vervoer, reis- en verblijfkosten, btw, verzend- en administratiekosten, door de overheid te heffen rechten of belastingen, kosten in verband met de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken, dan wel kosten anderszins.

3.2 Na totstandkoming van een overeenkomst is Purus gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op goederen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen, die prijsverhogend werken.

3.3 Indien de oorspronkelijke (koop)prijs ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 10% van de oorspronkelijke (koop)prijs, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen, nadat Purus de Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Wederpartij heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3.4 Voor zover door Purus (verkoop)prijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen. Ingeval partijen een duurovereenkomst zijn aangegaan, behoudt Purus zich het recht voor om honoraria en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling door de Wederpartij dient, met in achtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden, te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. De Wederpartij is gehouden om op eerste verzoek van Purus een door Purus te bepalen aanbetaling te doen, dan wel om op voor Purus genoegzame wijze zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst. Tenzij Partijen daar nadere afspraken over maken dient aan het verzoek om aanbetaling c.q zekerheid te zijn voldaan voordat Purus begint met de uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat de Wederpartij op eerste verzoek van Purus (aanvullende) zekerheid dient te verstrekken totdat zij aan al haar verplichtingen onder de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden heeft voldaan.

4.2 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.3 Indien de Wederpartij niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 4.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die Purus op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Wederpartij. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, tenzij de door Purus werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Wederpartij de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de Wederpartij eveneens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

4.4 Indien de Wederpartij met de betaling jegens Purus in gebreke is, heeft Purus het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door Purus.

Artikel 5. Reclame

5.1 De Wederpartij controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde zaken en/of diensten in goede staat verkeren n/of voldoen aan de overeenkomst.

5.2 De Wederpartij reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de facturen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuurnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

5.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering daarvan te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Purus ter zake die gebreken vervalt.

5.4 Indien de Wederpartij van mening is, dat Purus bepaalde diensten ondeugdelijk heeft verricht/uitgevoerd, dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na uitvoering van de betreffende dienstverlening dit schriftelijk aan Purus kenbaar te maken. Deze kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele ondeugdelijkheid van de dienstverlening te bevatten.

5.5 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering of verrichte dienst schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die en andere (af)levering(en) en dienstverleningen niet op, noch geeft zulks de Wederpartij recht op verrekening.

5.6 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal Purus de (onderdelen van de) zaken en/of diensten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Purus. In geval van vervanging worden de door Purus vervangen (onderdelen van) zaken eigendom van Purus.
 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens het overige in dit artikel bepaalde, is Purus jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door Purus geleverde zaken, dan wel door Purus geleverde diensten:

 • voor zover dit het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de door Purus geleverde zaken en/of diensten of
 • enige handeling in strijd met door Purus verstrekte gebruiks- en veiligheidsinstructies of reglementen;
 • die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen Purus en de Wederpartij,
 • indien de Wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.

6.2 Tenzij Partijen in de overeenkomst afwijkende afspraken maken, is, indien Purus aansprakelijk is voor schade die de Wederpartij lijdt en Purus gehouden is deze schade aan de Wederpartij te vergoeden, de aansprakelijkheid van Purus voor die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door Purus in rekening is gebracht in verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis, doch in elk geval maximaal tot € 10.000 indien voornoemd factuurbedrag hoger is. De aansprakelijkheid van Purus is in alle gevallen nimmer hoger dan het bedrag dat Purus ontvangt uit hoofde van een door haar ter zake afgesloten verzekering.

6.3 De aansprakelijkheid van Purus voor schade door dood of lichamelijk letsel, voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede voor (andere) schade ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Purus en door Purus ter beschikking gestelde zaken, is uitgesloten en op grond daarvan is Purus niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

6.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt, bij Purus te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 

Artikel 7. Niet toerekenbare tekortkoming

7.1 Purus aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Purus redelijkerwijs door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

7.2 Verdere omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Purus komen, zijn:

 1. gedragingen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van personen, van wie bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik wordt gemaakt;
 1. ongeschiktheid van zaken of accommodaties, waarvan Purus bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt;
 1. uitoefening door derden jegens de Wederpartij van een of meer rechten ter zake een tekortkoming van de Wederpartij en de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door Purus geleverde zaken en/of diensten gesloten overeenkomst;
 1. van overheidswege uitgevaardigd of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken en/of diensten verhinderen of beperken;
 1. niet nakoming van de verplichtingen door de toeleveranciers van Purus en/of storingen in de productie.

7.3 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming is Purus naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden zonder overigens gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade. Indien de Wederpartij Purus daartoe schriftelijk aanmaant, is Purus gehouden zich binnen vijftien dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 8. Toerekenbare tekortkoming van de wederpartij

8.1 Indien de Wederpartij op enigerlei wijze jegens Purus tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, is Purus onverminderd haar overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten.

8.2 Onverminderd de in het vorige lid genoemde gevolgen worden, indien de Wederpartij jegens Purus tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, tevens alle vorderingen van Purus op de Wederpartij terstond opeisbaar.

8.3 Tenzij Partijen ter zake schriftelijk afwijkende afspraken hebben gemaakt, komen alle kosten of schades aan zaken van Purus welke in het kader van de overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld of in beheer zijn gegeven als gevolg van diefstal, vernieling of naar het oordeel van Purus onzorgvuldig gebruik van de zaken, voor rekening van de Wederpartij.

8.4 De Wederpartij is verplicht om Purus onverwijld op de hoogte te stellen, indien:

 1. de Wederpartij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling of tot haar faillissement in te dienen;
 1. de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is gesteld;
 2. de Wederpartij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tot haar faillissement in te dienen.


Artikel 9. Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Purus, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van of via Purus afkomstige zaken en/of door Purus verrichte diensten.


Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens of ten behoeve van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, apparatuur of andere materialen, uitsluitend bij Purus of diens licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij de Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De Wederpartij zal de documentatie, apparatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

10.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de merken, logo´s en andere informatie en materiaal van Purus openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken. Het in dit artikellid bepaalde geldt tevens voor de portret- en merkrechten (onder meer in de vorm van beeld- en geluidsopnamen) van door Purus ingeschakelde derden.

10.3 Het is Purus toegestaan (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de documentatie, apparatuur en andere materialen. Indien Purus door middel van (technische) bescherming de documentatie, apparatuur en andere materialen heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

10.4 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één van de in dit artikel neergelegde verboden opgenomen verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Purus een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.
 

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 De Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documentatie, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Purus of diens licentiegevers bevatten. De Wederpartij verbindt zich deze documentatie, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de documentatie, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

11.2 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichtingen ook in acht worden genomen door werknemers van de Wederpartij.

11.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Purus per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro).

11.4 Purus is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid voor het beheer van alle tijdens de uitvoering van werkzaamheden verkregen of gecreëerde informatie.

11.5 Purus moet de klant vooraf op de hoogte brengen van informatie wanneer Purus van plan iets openbaar te maken, met uitzondering van informatie die de klant openbaar beschikbaar stelt, of indien anders overeengekomen tussen Purus en de wederpartij wordt alle overige informatie als bedrijfseigen informatie beschouwd en moet deze als vertrouwelijk worden beschouwd.

Artikel 12. Privacy, gegevensbescherming

12.1 De Wederpartij geeft, door het aangaan van een overeenkomst, toestemming aan Purus haar (persoons) gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van Purus. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor Purus en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Purus hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

12.2 Voor zover Purus de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij verwerkt, doet Purus dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.

Artikel 13. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen Purus en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ter zake alle geschillen met de Wederpartij is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter van de plaats waar Purus gevestigd is, tenzij Purus de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.

 1. Specifiek ten aanzien van verrichten van diensten

Artikel 15. Uitvoering dienstverlening

15.1 Purus zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Alle diensten van Purus worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Purus uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

15.2 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Purus gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen. De Wederpartij is gehouden de betreffende instructies en reglementen van Purus (o.a. op het gebied van veiligheid) nauwgezet uit te voeren en na te leven. Overtreding of niet naleving van deze reglementen geeft Purus het recht om te handelen als zij geraden acht, zonder op enige wijze tot schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

15.3 De Wederpartij staat ervoor in dat derden die binnen de opdracht van de Wederpartij gebruik maken van de dienstverlening van Purus eveneens op de hoogte raken van de in het vorige lid van dit artikel genoemde instructies en reglementen en zich daaraan houden. Dit geldt tevens voor de in lid 7 van dit artikel genoemde regels en voorschriften.

15.4 Indien en voor zover een deugdelijke uitvoering van de dienstverlening dit vereist is Purus gerechtigd diensten te laten verrichten/uitvoeren door derden.

15.5 De Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Purus naar haar oordeel nodig heeft ter juiste uitvoering van de dienstverlening, tijdig en op de gewenste wijze aan Purus te doen toekomen. Purus is gerechtigd de uitvoering van de dienstverlening op te schorten tot het moment dat de Wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.

15.6 De Wederpartij zal Purus kosteloos alle faciliteiten, informatie en ondersteuning verlenen welke door Purus redelijkerwijs kan worden verlangd ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Indien de dienstverlening van Purus op een accommodatie van een derde wordt uitgevoerd, dan dient de Wederpartij zich te vergewissen van de ter plaatse geldende regels en voorschriften.
 

Artikel 16. Wijziging en meerwerk

16.1 Alle wijzigingen in de overeengekomen dienstverlening behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk in onder meer de volgende gevallen:

 • door bijzondere opdracht van de Wederpartij;
 • als gevolg van een wijziging in de opdracht;
 • doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de dienstverlening;
 • doordat ten nadele van Purus van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken.

16.2 De Wederpartij aanvaardt dat door de wijzigingen als bedoeld in het voornoemde lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van de uitvoering van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Wederpartij en Purus kunnen worden beïnvloed.

16.3 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
 

Artikel 17. Duur, tijdstip en einde van de dienstverlening

17.1 De tussen Purus en de Wederpartij overeengekomen dienstverlening wordt uitgevoerd op een bepaalde datum, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

17.2 Purus kan de overeenkomst (tussentijds) beëindigen, indien zij van mening is dat de werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd conform deze overeenkomst en eventuele wijzigingen daarop, dan wel in het geval van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Een en ander zal gemotiveerd en

schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.

17.3 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan een voor onbepaalde tijd overeengekomen dienstverlening slechts worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Dienstverlening overeengekomen voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij in dit artikel anders is bepaald.

17.4 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de dienstverlening door de Wederpartij dient per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan Purus te worden medegedeeld. In een dergelijk geval is de Wederpartij afhankelijk van het moment van ontbinding het volgende bedrag aan Purus verschuldigd:

 • Eenmalige opdrachten binnen 30 dagen voor aanvang dienstverlening 100 procent van het totale factuurbedrag.
 • Periodieke opdrachten binnen 3 maanden voor aanvang dienstverlening 100 procent van het totale factuurbedrag.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.